Žiadosť o vydanie rodného listu bez koncovky slovenského prechyľovania


Vybavuje:
Matričný úrad

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

V rodnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Písomnú žiadosť môžu podať ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz žiadateľa,
  • platné občianske preukazy rodičov žiadateľa - ak ide o neplnoletú osobu,
  • rodný list,
  • žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania,
  • písomný súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania - maloletá  osoba staršia ako 15 rokov.

Poplatok: 

  • za nový matričný doklad 5,00 €