Poslanci

  Uznesenie č. 2/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch:

 1. A. berie na vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

2. vystúpenie novozvoleného starostu

 1. B. konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Zemčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Jozef Bača, Mgr. Peter Germuška, Peter Husovský, Mgr. Irena Kasalová, Dis.art, Renáta Maňkošová, Radoslav Namešpetra, RNDr. Pavol Petrovský, Ing. Jozef Pribula, Ing. Igor Revay zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

V Kapušanoch, dňa    23 . 11. 2022

                                                          

                                                                                                    Ing. Ján Zemčák

                                                                                                      starosta obce

Poslanci OcZ: e-mail

 1. Jozef Bača                                 bacacalunictvo@gmail.com
 1. Mgr. Peter Germuška                  peto.germuska@gmail.com
 1. Peter Husovský                           peterhusovsky76@gmail.com
 1. Mgr. Irena Kasalová, Dis.art.       irenkateatro@gmail.com
 1. Renáta Maňkošová                      rmankosova@gmail.com
 1. Radoslav Namešpetra                 radoslav.namespetra@gmail.com
 1. RNDr. Pavol Petrovský                pavolpetrovsky@gmail.com
 1. Ing. Jozef Pribula                       pribulova1@gmail.com
 1. Ing. Igor Revay                           igor.revay@gmail.com