Poslanci

  Uznesenie č. 2/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch:

  1. A. berie na vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

2. vystúpenie novozvoleného starostu

  1. B. konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Zemčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Jozef Bača, Mgr. Peter Germuška, Peter Husovský, Mgr. Irena Kasalová, Dis.art, Renáta Maňkošová, Radoslav Namešpetra, RNDr. Pavol Petrovský, Ing. Jozef Pribula, Ing. Igor Revay zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

V Kapušanoch, dňa    23 . 11. 2022

                                              

                                                                                                    Ing. Ján Zemčák

                                                                                                      starosta obce

  Uznesenie č. 168/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch:

  • a) berie na vedomie Vzdanie sa mandátu poslanca OcZ Ing. Jozefa Pribulu zo dňa 29. 12. 2023
  • b) konštatuje, že nastupujúci poslanec OcZ Kapušany p. Ľubomír Marcin zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

V Kapušanoch, dňa 25. 01. 2024

                                                                                                    Ing. Ján Zemčák

                                                                                                       starosta obce

Poslanci OcZ: e-mail

Jozef Bača

bacacalunictvo@gmail.com

Mgr. Peter Germuška                  

peto.germuska@gmail.com

Peter Husovský                           

peterhusovsky76@gmail.com

Mgr. Irena Kasalová, MBA, Dis.art.       

irenkateatro@gmail.com

Ľubomír Marcin                          

lubo.marcin@gmail.com

Renáta Maňkošová                      

rmankosova@gmail.com

Radoslav Namešpetra                 

radoslav.namespetra@gmail.com

RNDr. Pavol Petrovský                

pavolpetrovsky@gmail.com

Ing. Igor Revay                           

igor.revay@gmail.com