Zápis do osobitnej matriky

Vybavuje:
Matričný úrad

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na území cudzieho štátu, na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte, na lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky, na území nepatriacom žiadnemu štátu, sa zapisujú do osobitnej matriky.

Zápis sa vykoná na základe písomnej žiadosti a na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného na matričnom úrade.
Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v územnom obvode matričného úradu alebo s posledným trvalým pobytom v obvode matričného úradu. Občan, ktorý nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, môže žiadosť o zápis do osobitnej matriky podať na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Poplatok:

  • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00 €