Hlásenie trvalého pobytu


Vybavuje: 
Ohlasovňa

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca údaje tohto dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, a ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu (§1 ods.7 zák. č. 177/2018 Z.z.), rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,

  • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

  • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. ), doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného predpisu (§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.),
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt sa nevyžaduje ak:

  •  ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  •  ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  •  ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,
  •  vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Poplatok:

  • bez poplatku