Územnoplánovacia informácia

Príjem žiadostí:
Sekretariát

Tel. kontakt:
051/7941 102, 0907 842 151

Vybavuje:
Referát strategického rozvoja

Tel. kontakt:
051/7941 102, 0918 670 547

Jedným z prvých dokumentov, o ktoré by sa mal zaujímať každý budúci stavebník, resp. každý budúci vlastník pozemku, na ktorom plánuje stavať je územný plán obce, resp. zóny a s tým súvisiaca územnoplánovacia informácia. Tá sa podrobne zameriava na konkrétnu parcelu a obsahuje presné požiadavky, ktoré sa na budúcu zástavbu vzťahujú. Územnoplánovacia informácia sa vybavuje v prípade, ak je potrebné zistiť možný účel využitia konkrétneho pozemku v súlade s platným Územným plánom obce Kapušany. Územnoplánovacia informácia sa poskytuje pre rôzne úrady a inštitúcie na základe písomnej žiadosti. Potrebné doklady sú list vlastníctva, katastrálna mapa alebo geometrický plán, v niektorých prípadoch postačí aj číslo konkrétnej parcely.

Poplatok:

  • Bez poplatku

Lehota na vybavenie:

  • Do 30 dní od podania žiadosti