Žiadosť o vydanie súhlasu so zriadením prevádzky na území obce

Vybavuje:

Sekretariát

Tel. kontakt:

 051/7941102, 0907 842 151

K vybaveniu potrebujete:

  • Živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra,
  • List vlastníctva k nehnuteľnosti (v prípade vlastných priestorov),
  • Nájomná zmluva (v prípade prenajatých priestorov).

Obecný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce doklady:

  • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k prevádzke,
  • Stanovisko ORHZZ (požiarna ochrana),
  • Doklad ako bude riešené zásobovanie a parkovanie vozidiel, výmera v m2,
  • Doklad o likvidácii komunálneho odpadu.

Poplatok:

  • bez poplatku

Lehota na vybavenie:

  • na počkanie