NP Ľudia a hrady

Obci Kapušany bola schválená žiadosť o zapojenie do Národného projektu s názvom „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva“ so zameraním na individualizovanú podporu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK, vytváraním podmienok na ich zamestnávanie v aktivitách na obnovu kultúrnych pamiatok.

Na základe zmluvy o spolupráci medzi obcou a Ministerstvom kultúra SR sme začali realizovať projekt na Hrade Kapušany dňa 22.5.2023.

Výška finančnej podpory 132 746,40 € na obdobie od 05/2023 do 10/2023.

Obec získala finančné prostriedky na úhradu mzdových výdavkov na pozície zamestnancov pracujúcich na Hrade Kapušany:

a) pomocný zamestnanec: 4

b) samostatný zamestnanec: 8

c) koordinátor: 1

d) majster: 2

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje .

www.esf.gov.sk