Úprava cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak


Vybavuje:
Matričný úrad

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

 • Povolenie na zmenu mena nie je potrebné ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak.
 • Takáto zmena sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno ide, alebo jej zákonného zástupcu.
 • Na zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz žiadateľa,
 •  platné občianske preukazy rodičov maloletej osoby,
 • rodný list,
 •  žiadosť o úpravu mena, v zmysle § 7 ods. 1, písm. a), zákona NR SR č. 300/1993 Z.z.   
 • mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
   písomný súhlas s úpravou mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov

Poplatok:

 • za nový matričný doklad 5,00 €