oznamenie_obstaravanie_aktualizacie_uzemnoplanovacej_dokumentacie_zmen

Autor: M.V. | Dátum: 02.04.2024

Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Tel/fax : +421517941102,  e-mail : starosta@kapusany.sk  

Naša značka: 104/2024/OcU-1                              V Kapušanoch dňa: 02. 04. 2024

OZNÁMENIE

   Obec Kapušany    oznamuje podľa § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), že dňom zverejnenia tohto oznámenia  sa začalo obstarávanie aktualizácie  územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 6/2024  Územného plánu obce Kapušany (v ďalšom texte „ ZaD č. 6/2024 ÚPN-O„ )

Obstarávanie  aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie zahŕňa tieto etapy :

a) prípravne práce

b) zabezpečenie spracovania návrhu  ZaD č. 6/2024 ÚPN-O  a jeho prerokovanie

c) príprava podkladov na schválenie  ZaD č. 6/2024 ÚPN-O 

d) zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti  ZaD č. 6/2024 ÚPN-O, jeho uloženia , vyhotovenia registračného listu a jeho doručenie ministerstvu.

     Zverejnenie tohto oznámenia je súčasťou prípravných prác , ktoré ďalej obsahujú sústredenie územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov, určenie ich záväznosti a vyhodnotenie možnosti ich využitia , určenie účelu a predmetu riešenia  ZaD č. 6/2024 ÚPN-O  a určenie hraníc riešeného územia.

     O začatí  prerokovania  ZaD č. 6/2024 ÚPN-O  bude verejnosť  informovaná samostatným  oznámením.


Ing. Ján Zemčák, starosta obce

Zverejnené  dňa: 02. 04. 2024

Naspäť na výpis