zakaz_parkovania_na_zeleznych_plochach_a_miestnych_komunikaciach

Dátum: 11.03.2024

                 

O Z N Á M E N I E

     Dovoľujeme si oboznámiť vodičov, že nie je možné parkovať motorové vozidlá na zelených plochách a pozdĺž pozemných komunikácií na území obce Kapušany. Takýmto konaním je porušované Všeobecne záväzné nariadenie obce Kapušany č. 4/2017 o udržiavaní verejného poriadku, čistoty, ochrany verejných priestranstiev a ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zelene vrátane dodatku č. 1/2019.

         Bod 1 písm. c) článku VI VZN č. 4/2017 uvádza, že na pozemných komunikáciách na území obce Kapušany je zakázané stáť s vozidlom tak, že znemožňuje čistenie verejných priestranstiev, odvážanie odpadu, opravu verejného osvetlenia a iné, bod d) zakazuje stáť s vozidlom na verejnej zeleni.

         Oznamujeme Vám, že v prípade pretrvávajúceho porušovania vyššie uvedeného nariadenia, je možné zo strany obce pristúpiť aj k udeleniu postihu, ak nejde o trestný čin ako priestupok, podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení ďalších platných právnych predpisov. Za priestupky podľa tohto nariadenia môže obec uložiť:

  • Ø fyzickej osobe pokutu do výšky 166,00 EUR,
  • Ø právnickej osobe pokutu do výšky 6 640,00 EUR.

Veríme, že k udeľovaniu pokút v našej obci nedôjde.

Vopred Vám ďakujeme za Váš pozitívny postoj k ochrane a tvorbe verejnej zelene, o ktorú sa v našej obci spoločne snažíme!

                                              

Ing. Ján Zemčák, starosta obce

Naspäť na výpis